Tietosuoja

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely

(Tähän rekisterityyppiin kuuluvat muun muassa erilaiset kilpailut ja arvonnat, joille on tyypillistä henkilötiedon määräaikainen käsittely ja tiedon tuhoaminen käsittelyn jälkeen.)

TIETOSUOJASELOSTE (15.10.2021 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 1. Rekisterinpitäjä
  Koy Rewell Galleria, c/o Kauppakeskus Rewell 203, 65100 Vaasa. Y-tunnus: 0726791-2
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Puh. 050 369 4456 hannele.kyronlahti@visitvaasa.fi
 3. Rekisterin nimi
  Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.
  Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät osallistumalla kilpailuun kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.
 5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
  Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:
  Art. 6.1 a) Suostumus
  Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa.
  Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.
 6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.
 7. Käsiteltävät henkilötiedot
  Kilpailulomakkeella
  • sähköpostiosoite
  Voittajaa kontaktoitaessa
  • nimi
  • puhelinnumero
  • lähiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
 8. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
  Nimi- ja yhteystiedot
 9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
  Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.
  Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko kirjallisesti tai suullisesti voittajan kontaktoinnin yhteydessä.
 10. Henkilötietojen vastaanottajat
  Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
 11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
  Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
 12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.
  Arvonta tai kilpailu: Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.
 13. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
  • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
  Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.
  Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 14. Suostumuksen peruuttaminen
  Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.
 15. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
  Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.
 16. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
  Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.
 17. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.
  Suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.
  Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.